Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘poslanie’


🙂 sme v období sviatkov, ktoré presahujú – Chanuka a presiahnu – Vianoce – víkend, a tak aj táto nádielka je trošku iná, než tu bolo v čase pred víkendom zvykom a možno je nielen víkend presahujúca 🙂 nech sa páči :

🙂 modlitba = esencia Lásky

(viac…)

Read Full Post »


Sviatky slávnostne posväcujú život, sú majákmi svetla ako sviečky v svietniku. Jedným z posväcujúcich sviatkov je aj sviatok svetiel chanuka – חֲנֻכָּה, doslova zasvätenie alebo vysvätenie.

So sviatkom Svetla prejaveného v svetlách sa mi spája hlavne nasledovná časť Biblie :

Izaiáš

60. KAPITOLA

Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou. (viac…)

Read Full Post »


POŽEHNÁNÍ V OSIDLECH

Pro zamilované vyprávím o městu měst,
fantazií se nenechám oklamat či svést. (viac…)

Read Full Post »


Múj pronásledovatel nedělá chyby, múj nepřítel nemá vinu,
jako já v tajných snech hledají nekonečnost plamenu.
Nenech se oklamat pýchou ni bohatstvím,
jsou to jen epizody, jichž věčnost se nedočká.
Zahradní květiny napořád nevydrží svěží,
pamatujte na chudobu, když kocháte se mocí.
Na cestě lásky je poklad, jaký nikdo nikdy nevykopal,
však mysli spekulace o jeho ceně naprosto marné jsou. (viac…)

Read Full Post »


Haféz – Učení filozofa lásky, úryvky :
Jen okamžik či dva zachytí tvúj skvělý pohled,
máš-li oči otevřené, najdeš tu pravou cestu srdce.
Búh chrání ty, kdo kráčí pravou cestou,
od úskokú těch, kteří se o ni nestarají.
Ó srdce, žij tak, aby když uklouzneš,
tě v modlitbě andělské ruce zachytili.

Read Full Post »


ZVESTOVATEĽ

Si svojím vlastným zvestovateľom a veže, ktoré si postavil, tvoria len základy tvojho vyššieho JA. Tvoje nižšie ja je tiež iba jeho základom. Aj ja som sám sebe zvestovateľom, lebo dlhý tieň, ktorý leží predo mnou pri východe slnka, sa na poludnie stratí pod mojimi nohami. Ďalší východ slnka položí predo mňa iný tieň, no i on sa skryje na iné poludnie. (viac…)

Read Full Post »


Zmysel života

Žehnať iného znamená hovoriť o ňom dobre, rozprávať mu o dobre, sľúbiť mu od Boha zoslané dobro. Keď v niekom oslovím dobro, dotknem sa toho dobra, ktoré je v ňom ukryté. (viac…)

Read Full Post »


Sebapoznanie

Rozumieť si s iným človekom neznamená využiť ho, ale vzájomne sa podporovať, mať s ním dobrý vzťah. To sa môže podariť len vtedy, ak každý človek spozná predovšetkým sám seba. Len vtedy si môžem rozumieť s priateľom, ak som získal dostatok poznatkov o sebe.

Malá kniha o šťastí – Anselm Grun, úryvok z časti ŠŤASTIE SA ŠÍRI, LÁSKU DÁVAŤ I DOSTÁVAŤ

(viac…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »