Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘biblia – nový zákon’


Všetko povstalo skrze to Slovo. A bez toho Slova nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

Slovo bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.

(Jn 1, 9)

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

Read Full Post »


12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. 13 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! (viac…)

Read Full Post »


1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. 3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. (viac…)

Read Full Post »


Tým, že Boh sa stal človekom, aj cesty medzi človekom a človekom sa opäť stali bezpečnými a schodnými. Vari sa predtým najvyšší ľudský vzťah nemusel vzdať telesnosti, zatiaľ čo teraz, keď sa vzťah medzi mužom a ženou stal posvätným podobenstvom pre vzťah Boha a človeka (1 Kor 2, Ef 5), možno mu dať plný duchovný rozmer v skutočnosti tajomného Kristovho tela ? Kresťanský odstup vzájomnej bázne – “ste chrámom Najvyššieho”zároveň znamená prekonanie tragicko-hriešnej vzdialenosti. Eucharistia je Kristovo telo, a my sme jedno v tomto tele. /Hans Urs von Balthasar – Vlastnými slovami/ (viac…)

Read Full Post »


6 Lebo Boh, ktorý povedal:Nech z temnôt zažiari svetlo,” zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista.

 7 No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.

/Pavol – 2. List Korintským 4., 6-7/

Read Full Post »


Ján 3,1-21, 25-36
1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu :
Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
3 Ježiš mu odpovedal:
Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
4 Nikodém mu vravel:
Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?
5 Ježiš odpovedal:
Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. 8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (viac…)

Read Full Post »


3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. 5 A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je to to isté, ako keby sa dala oholiť. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje.

(viac…)

Read Full Post »


20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. 21 Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. 24 A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: “Všetko je podrobené”, je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil. 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »