Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Biblia’ Category


nofearFráza “Nebojte sa” je v Biblii napísaná (vraj) 365 krát.
Je to denná pripomienka od Boha, aby sme žili náš každodenný život nebojácne.

painlove

Daj Bohu svoju bolesť. Nezáleží na tom, ako hlboká je.
Jeho láska je hlbšia.

Read Full Post »


1 Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2 Prečo majú hovoriť pohania: “Kdeže je ten ich Boh?” 3 Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel.

4 Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. (viac…)

Read Full Post »


Život je ku mne štedrý,
už od kolísky,
aj cez Jozefov, či Josefov 🙂 ,
ktorí ma mnohé učia i naučili. (viac…)

Read Full Post »


Izaiáš

65. KAPITOLA

Dal som sa vy­hľadať tým, ktorí sa ne­pýtali po mne; dal som sa naj­sť tým, ktorí ma nehľadali. Po­vedal som: Hľa, tu som, tu som! národu, ktorý sa nenazýval po mojom meneRozp­res­tieral som svoje ruky celý deň oproti spur­nému ľudu, op­roti tým, ktorí chodia ces­tou nie dob­rou, za svojimi myšlien­kami. (viac…)

Read Full Post »


Sviatky slávnostne posväcujú život, sú majákmi svetla ako sviečky v svietniku. Jedným z posväcujúcich sviatkov je aj sviatok svetiel chanuka – חֲנֻכָּה, doslova zasvätenie alebo vysvätenie.

So sviatkom Svetla prejaveného v svetlách sa mi spája hlavne nasledovná časť Biblie :

Izaiáš

60. KAPITOLA

Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou. (viac…)

Read Full Post »


Ezechiel

34. KAPITOLA

A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: Synu človeka, prorokuj proti pas­tierom Iz­raelovým, prorokuj a po­vieš im, tým pas­tierom: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Oj, beda pas­tierom Iz­raelovým, ktorí pasú sami seba! Či azda ne­majú pas­tieri pásť stádo? Tuk jete a vl­nou sa od­ievate, vy­kŕmené za­bíjate, stáda ne­pasiete.Chorľavých zo stáda neposilňujete, ne­moc­ného neliečite, zlámaného ne­ob­väzujete a za­plašeného nenav­racujete ani zahynulého nehľadáte, ale prís­ne panujete nad nimi a tvr­de. A tak sú rozp­týlené, ne­majúce pas­tiera, a sú za po­krm všelijakej zveri poľnej a sú rozp­týlené. Blúdia, moje stádo, po všet­kých vr­choch a na každom brehu vy­sokom, sú rozp­týlení, moje stádo, po celej tvári zeme, a nie je ni­koho, kto by sa po nich pýtal, ani nie je ni­koho, kto by hľadal. (viac…)

Read Full Post »


Ezechiel
20. kapitola

40 Lež na vr­chu mojej svätos­ti, na vr­chu výšiny Iz­raelovej, hovorí Pán Hos­podin, tam mi budú slúžiť celý dom Iz­raelov, všet­ci, koľko ich je, v zemi; tam budem mať v nich záľubu a tam sa budem pýtať po vašich obetiach po­z­dvi­hnutia ako i po pr­votine vašich darov so všet­kými vašimi po­sviat­nosťami. (viac…)

Read Full Post »


Izaiáš

58. KAPITOLA

Volaj celým hrdlom, nezadŕžaj; po­výš svoj hlas ako trúba a oznám môj­mu ľudu ich pre­stúpenie a domu Jakobov­mu ich hriechySíce ma hľadajú deň ako deň a žiados­tiví sú po­znať moje ces­ty, jako národ, ktorý činí spraved­livosť a ne­opúšťa súdu svojeho Boha. Do­pytujú sa ma na súdy spraved­livos­ti, chcú byť v blíz­kos­ti Boha. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »