Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 28 marca, 2013


Viera

… 3 Ježiš, vedomý si toho, že Otec mu dal všet­ko do rúk a že od Boha vy­šiel a k Bohu od­chádza, 4 vstal od večere, od­ložil si vr­ch­ný odev, vzal si zás­teru a opásal sa. 5 Po­tom nalial do umývad­la vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zás­terou, ktorou bol opásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Pet­rovi. Ten mu po­vedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? 7 Ježiš mu od­povedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale ne­skôr po­chopíš. 8 Peter mu po­vedal: Ni­kdy mi nebudeš umývať nohy! Ježiš mu od­povedal: Ak ťa ne­umyjem, nebudeš mať so mnou podiel. 9 Šimon Peter mu po­vedal: Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! 10 Ježiš mu od­povedal: Ten, kto sa okúpal, ne­pot­rebuje sa už umývať, iba ak nohy; inak je celý čis­tý. Aj vy ste čis­tí, ale nie všet­ci. 11 Vedel totiž, kto ho zradí, pre­to po­vedal: Nie všet­ci ste čis­tí. 12 Keď im umyl nohy a ob­liekol si vr­ch­ný plášť, znova sa po­sadil k stolu a po­vedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dob­re hovoríte, lebo to som. 14  Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte na­vzájom umývať nohy. 15 Dal som vám prí­klad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani po­sol nie je väčší ako ten, kto ho po­slal. 17 Ak to viete, ste blaho­slavení, keď tak aj konáte. 18 Nehovorím to o vás všet­kých. Ja viem, ktorých som si vy­volil; ale aby sa na­pl­nilo Pís­mo: Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili po­tom, keď sa to stane, že Ja som. 20 Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.(viac…)

Read Full Post »