Feeds:
Články
Komentáre

Archive for marec, 2013


Viera

… 3 Ježiš, vedomý si toho, že Otec mu dal všet­ko do rúk a že od Boha vy­šiel a k Bohu od­chádza, 4 vstal od večere, od­ložil si vr­ch­ný odev, vzal si zás­teru a opásal sa. 5 Po­tom nalial do umývad­la vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zás­terou, ktorou bol opásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Pet­rovi. Ten mu po­vedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? 7 Ježiš mu od­povedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale ne­skôr po­chopíš. 8 Peter mu po­vedal: Ni­kdy mi nebudeš umývať nohy! Ježiš mu od­povedal: Ak ťa ne­umyjem, nebudeš mať so mnou podiel. 9 Šimon Peter mu po­vedal: Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! 10 Ježiš mu od­povedal: Ten, kto sa okúpal, ne­pot­rebuje sa už umývať, iba ak nohy; inak je celý čis­tý. Aj vy ste čis­tí, ale nie všet­ci. 11 Vedel totiž, kto ho zradí, pre­to po­vedal: Nie všet­ci ste čis­tí. 12 Keď im umyl nohy a ob­liekol si vr­ch­ný plášť, znova sa po­sadil k stolu a po­vedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dob­re hovoríte, lebo to som. 14  Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte na­vzájom umývať nohy. 15 Dal som vám prí­klad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani po­sol nie je väčší ako ten, kto ho po­slal. 17 Ak to viete, ste blaho­slavení, keď tak aj konáte. 18 Nehovorím to o vás všet­kých. Ja viem, ktorých som si vy­volil; ale aby sa na­pl­nilo Pís­mo: Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili po­tom, keď sa to stane, že Ja som. 20 Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.(viac…)

Read Full Post »


Dieťa Požehnané

Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Ob­divuhod­ný rad­ca, Moc­ný Boh, Večný Otec, Knieža po­koja

Vž­dyť se nám na­ro­di­lo dítě, byl nám dán syn; na jeho ra­menou spoči­ne vláda a bude nazýván: Podivuhodný rád­ce, Mo­cný Bůh, Otec věčnosti, Kníže poko­je. (viac…)

Read Full Post »


Slovo sa telom stane, prebývajúc medzi ľuďmi …

zvestovanie

… Po­tom Hos­podin Boh po­vedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: Po­zná dobro i zlo. (Genezis – 3., 22)

Read Full Post »

Posolstvo veľvyslanca prosby Bohu


posolstvo

4 Ja som ťa os­lávil na zemi tým, že som do­konal dielo, ktoré si mi dal vy­konať. 9 Prosím za nich. Ne­prosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 12 Kým som bol s nimi, ja som ich za­chovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a ni­kto z nich sa ne­stratil … 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pre­tože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 15 Ne­prosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.

Ján 17. –  4., 9., 12., 14., 15.

Read Full Post »


Nezajímá mě, jaké je tvé živobytí. Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít, abys naplnil touhy svého srdce.
bdenie v snení
Nezajímá mě, jak jsi starý. Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce, kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to, že budeš vypadat jako blázen. (viac…)

Read Full Post »


rozlúčka so zimou

🙂 dnes o 12.02 striedanie i rovnosť nastáva,

tou udalosťou i tichá otázka vyvstáva :

Quo vadis ? 😉 (viac…)

Read Full Post »


circle

Ľudská bytosť je súčasťou celku – nami nazývaného Univerza. Časť limitovaná časom a priestorom. Skúma seba, vlastné myšlienky a pocity ako niečo, čo ju oddeľuje od zvyšku – je to istý druh sebaklamu, ilúzie vedomia. Tento sebaklam je pre nás ako väzenie. Obmedzuje nás do našich osobných túžob a náklonností k pár blízkym ľuďom. Našou úlohou musí byť oslobodenie sa od tohto väzenia – a to rozšírením našich kruhov súcitu, aby sme mohli objať všetky živé tvory a Prírodu v celej jej kráse.

~Albert Einstein~

Read Full Post »

Cena skúseností…


vzostup

Aká je cena skúsenosti? Kúpia si ju ľudia za pesničku? Alebo sa ju naučia z pouličného tanca? Nie, je kúpená s cenou všetkého, čo človek má – s jeho domom, jeho ženou, jeho deťmi.

Múdrosť je predávaná na opustenom trhovisku, kde nikto nechodí nakupovať. A na vyschlom poli, kde farmár márne orie na svoj chlieb.

Je to tá jednoduchá vec, ktorá jasá v letnom slnku a vinobraní, a ktorá zanecháva svoj podpis na plnom vagóne s kukuricou.  Jednoduchá vec, ktorá hovorí o obozretnosti k postihnutému… ktorá hovorí rečou zákona obozretnosti k tulákovi bez domova.

Počuť plač hladnej vrany v zimnom období, keď červenú krv nasýti víno a špik z jahniat. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »