Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 18 decembra, 2011


Lukáš

18. KAPITOLA

Avšak keď prij­de Syn človeka, či aj naj­de vieru na zemi?A po­vedal i proti nie­ktorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spraved­liví a os­tat­ných ne­mali za nič, toto podoben­stvo: 10 Dvaja mužovia išli hore do chrámu mod­liť sa. Jeden bol farizeus a druhý pub­likán. 11 Farize­us si za­stal a tak­to sa mod­lil u seba: Bože, ďakujem ti, že nie som ako os­tat­ní ľudia, dráči, ne­spraved­liví, cudzoložníci alebo aj ako ten­to pub­likán. 12 Po­stím sa dva razy do týždňa a dávam desiat­ky zo všet­kých príj­mov.13 A pub­likán stojac zďaleka nech­cel ani len oči po­z­dvih­núť k nebu, ale sa bil do pŕs a hovoril: Ó, Bože, buď milos­tivý mne hriešnemu! (viac…)

Read Full Post »