Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 16 novembra, 2011


Izaiáš

26. KAPITOLA


1 Toho dňa sa bude spievať táto pieseň v zemi Júdovej: Máme sil­né mes­to! Boh nám dal spasenie za múr a val. Ot­vor­te brány, aby vošiel spraved­livý národ, os­tríhajúci ver­nosť. Človeka, k­torého myseľ je opretá na teba, Bože, za­chováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. Nadej­te sa na Hos­podina na večné veky, pre­tože v Hos­podinovi je skala vekov.

Ces­tou spraved­livému je priamosť. Ty súc priamy urov­návaš drahu spraved­livého. Ešte aj na ceste tvojich súdov očakávame na teba, Hos­podine; po tvojom mene a po roz­pomien­ke na teba nesie sa túžba duše. Svojou dušou túžim po tebe v noci, áno, svojím duchom v sebe ťa hľadám za skorého rána; lebo keď posielaš svoje súdy na zem, obyvatelia okruhu sveta sa učia spraved­livos­ti. (viac…)

Read Full Post »